Điều khoản

TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2022

Chào mừng đến với Nguyệt Cầm!
Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ("Dịch vụ"). Dịch vụ được cung cấp bởi NGUYETCAM có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

Sử dụng dịch vụ của chúng tôi
Bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi có nghĩa là bạn phải tuân thủ mọi chính sách trong phạm vi Dịch vụ này.

Bạn không được sử dụng trái phép hoặc gây trở ngại cho Dịch vụ của chúng tôi. Bạn chỉ có thể sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi theo pháp luật cho phép. Chúng tôi sẽ ngưng cung cấp Dịch vụ nếu nghi ngờ có hành vi sai phạm

Bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi không có nghĩa là bạn được sở hữu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào đối với dịch vụ của chúng tôi.

Bảo vệ sử riêng tư và bản quyền
Dữ liệu và sự riêng tư của bạn được tuân thủ theo chính sách Riêng tư của chúng tôi.

Điều khoản đảm bảo và tuyên bố từ chối trách nhiệm của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ có sử dụng mức độ kỹ năng và sự quan tâm hợp lý về mặt thương mại và chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ thích thú khi sử dụng các Dịch vụ này. Tuy nhiên, có một số điều nhất định mà chúng tôi không hứa hẹn về Dịch vụ của mình.

Nguyệt Cầm không đưa ra bất kỳ hứa hẹn cụ thể nào về Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam kết nào về nội dung trong các Dịch vụ, chức năng cụ thể của các Dịch vụ, mức độ tin cậy, sự có sẵn hoặc khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn của các Dịch vụ đó. Chúng tôi cung cấp các Dịch vụ theo “hiện trạng”.

Trách nhiệm pháp lý đối với Dịch vụ của chúng tôi
Khi được luật pháp cho phép, Nguyệt Cầm sẽ không chịu trách nhiệm về khoản lợi nhuận, doanh thu hoặc dữ liệu bị mất mát, thiệt hại tài chính hoặc các thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, do hậu quả, do bị xử phạt để làm gương hoặc bị trừng phạt.

Trong phạm vi được luật pháp cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nguyệt Cầm đối với bất kỳ khiếu nại nào theo các điều khoản này, kể cả bất kỳ bảo đảm ngầm định nào, được giới hạn ở số tiền mà bạn đã thanh toán cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ (hoặc, theo sự lựa chọn của chúng tôi, cung cấp lại Dịch vụ cho bạn).

Trong mọi trường hợp, Nguyệt Cầm sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào không thể dự đoán được một cách hợp lý

Dịch vụ có sử dụng Máy tính để đưa ra các gợi ý mà không có sự can thiệp của con người nên có thể đưa ra những gợi ý chưa chính xác và thực tế trong điền kiện sử dụng của bạn. Bạn hãy xem xét những giợi ý từ Máy tính đó mà đưa ra quyết định vì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc này.

Trân trọng!
Nguyệt Cầm